România

Termeni și Condiţii Generale de livrare și plată

1. Sfera de aplicare

Prezentele Termeni și Condiţii Generale se vor aplica exclusiv la toate ofertele, contractele, livrările noastre și alte servicii (denumite în continuare individual „Livrarea”) furnizate oricărei persoane juridice (inclusiv, dar nelimitate la societăţi comerciale/întreprinzători și persoane juridice conform dreptului public în sensul Codului Civil român, de asemenea în toate relaţiile de afaceri viitoare, chiar dacă ele nu sunt explicit agreate din nou. Clientul înţelege și acceptă că aceste Termeni și Condiţii Generale se vor aplica la fiecare Livrare viitoare, fără ca ele să fie prezentate Clientului la fiecare ocazie. Acești Termeni și Condiţii vor fi considerate acceptate la fiecare plasare de comandă și/sau la fiecare primire a produselor cel târziu. NOI OBIECTĂM EXPLICIT LA ORICE DEVIERE SAU CONDIŢII SUPLIMENTARE STABILITE DE CLIENTUL NOSTRU, ELE NU VOR FI OBLIGATORII PENTRU NOI; aceste condiţii se vor aplica dacă noi le-am agreat expres în scris. De asemenea, dacă participăm la o platformă electronică a unui client și activăm orice ferestre de dialog solicitate de sistem, această activare nu reprezintă o acceptare a termenilor de utilizare sau oricăror altor termeni și condiţii generale ale clientului.

Dacă orice prevedere a acestor Termeni și Condiţii Generale devine invalidă sau inaplicabilă, acest lucru nu va afecta validitatea celorlalte prevederi și Părţile vor înlocui prevederea nulă sau inaplicabilă cu o prevedere validă și aplicabilă care se apropie cel mai mult de sensul și efectul economic al prevederii iniţiale.

2. Formarea contractelor, documentelor, drepturi de proprietate industrială

2.1 Ofertele noastre nu sunt obligatorii. Un contract va intra în vigoare după confirmarea comenzii noastre în scris sau sub formă de text (email). Exclusiv confirmarea comenzii noastre în scris sau forma de text este relevantă pentru data, tipul și cantitatea Livrării. Dacă o comandă nu este confirmată de noi în scris sau sub formă de text Contractul va intra în vigoare odată cu execuţia comenzii cel târziu. Declaraţiile orale sau prin telefon date de reprezentanţii noștrii vor fi obligatorii legal numai dacă sunt confirmate în scris sau sub formă de text.
2.2 Noi ne rezervăm toate drepturile de proprietate și drepturile de autor asupra estimărilor de costuri, concepte, proiecte, drafturi, planșe și altor documente; acestea pot fi modificate sau puse la dispoziţia terţilor numai cu aprobarea noastră explicită. Planșele și alte documente furnizate ca parte a unei oferte trebuie să ne fie returnate la cerere în orice moment și dacă acea comandă nu este plasată la noi. Dacă noi livrăm articole în conformitate cu planșele, modelele, eșantioanele sau alte documente furnizate de client, Clientul se va asigura și ne va garanta că drepturile de proprietate industrială ale terţilor nu sunt încălcate. Dacă o terţă parte, prin invocarea drepturilor de proprietate, interzice în special producţia și livrarea acestor articole, NOI VOM AVEA DREPTUL SĂ SUSPENDĂM IMEDIAT TOATE ACTIVITĂŢILE RELEVANTE (CU SAU FĂRĂ TRANSMITEREA UNEI NOTIFICĂRI CLIENTULUI) și să solicităm daune interese (inclusiv, dar nelimitate la costul materialelor și manoperei deja puse în operă până la suspendare), fără a fi obligaţi să analizăm situaţia juridică (vezi clauza 8.3). În plus, Clientul ne va despăgubi imediat de orice reclamaţii ale terţilor cu privire la documentele furnizate nouă de Client.
2.3 Noi ne rezervăm dreptul să percepem costuri pentru eșantioane și piese de testare, precum și pentru uneltele solicitate pentru producţia lor. În cazul unei nelămuriri, plata va fi scadentă și plătibilă după acceptarea primului eșantion, primei componente de test sau unelte. Costurile vor fi percepute pentru achiziţia și producţia de unelte necesare pentru producţia în serie, dacă nu se convine altfel. În orice caz, noi păstrăm dreptul de proprietate asupra tuturor uneltelor fabricate sau procurate de noi chiar dacă costurile de achiziţie sau producţie sunt complet sau parţial acoperite de client.
2. 4 Noi vom avea dreptul să procurăm materiale pentru întreaga comandă și să fabricăm întreaga cantitate a comenzii imediat. Orice cereri ale clientului pentru modificări după plasarea unei comenzi nu pot fi luate în considerare, decât dacă sunt agreate explicit altfel.
2.5 În măsura necesară pentru motive de producţie sau planificare, Livrările noastre pot să nu aibă cantitatea agreată cu până la 10%. Din același motiv, Livrările noastre pot depăși cantitatea agreată cu până la 10%.

3. Descrierea execuţiei

3.1 Calitatea produselor sau serviciilor livrate este descrisă în final de caracteristicile (de exemplu, specificaţii, etichete, aprobări și alte informaţii) explicit agreate între Părţi. Orice alte calităţi ale bunurilor și serviciilor pot fi supuse unui acord explicit între Părţi. NOI EXCLUDEM EXPRES ORICE GARANŢIE SAU RĂSPUNDERE IMPLICITĂ SAU ALTĂ GARANŢIE SAU RĂSPUNDERE CONFORM LEGII, CONTRACTULUI SAU ALFEL.

(INCLUSIV – DAR NELIMITATĂ LA – ORICE GARANŢIE PENTRU VANDABILITATE, ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP SAU MANOPERĂ ÎN LEGĂTURĂ CU BUNURILE LIVRATE), ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGE, ALTA DECÂT CEA EXPLICIT SAU EXPRES PREVĂZUTĂ DE ACEST CONTRACT. Prin urmare, orice garanţie un anumit scop special sau o anumită adecvare, perioada de viaţă sau durabilitatea după transferul riscului necesită un acord scris separat și explicit între Părţi; în caz contrar, riscul adecvării și utilizării va fi suportat de Client. Noi ne rezervăm orice devieri obișnuite sau tehnic inevitabile de la cantităţile fizice și chimice, inclusiv culori, reţete, contaminare chimică, procese și utilizarea unor materii prime și mărimi ale comenzii și varianţe de cantitate rezonabile, dacă acestea sunt rezonabile faţă de Client.
3.2 Detaliile articolului livrat (de exemplu, așa cum este prevăzut în cataloage, informaţii de produse, medii electronice sau pe etichete, precum și informaţiile cu privire la termenul de valabilitate) sunt bazate pe experienţa și cunoștinţele noastre generale și sunt cu scopul valorii de referinţă sau numai pentru etichetare. Aceste date ale produsului, precum și caracteristicile agreate expres sau scopul de aplicare nu vor scuti clientul de obligaţia de a testa produsul pentru scopul adecvat și de a lua măsuri pentru depozitarea sigură.
3.3 Datele despre calitatea, durabilitatea și posibile utilizări ale produselor noastre nu includ orice garanţii, cu excepţia cazului în care, aceste date sunt explicit specificate ca garanţie în scris și ORICE ASEMENEA GARANŢIE ESTE EXPRES EXCLUSĂ ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGE.

4. Livrarea și termenul de livrare

4.1 Timpul total de livrare este furnizat numai pentru informare și nu va fi obligatoriu, decât dacă este explicit agreat că data livrării va fi stabilită și timpul este de esenţă, adică este scris că clientul nu are nici un interes în livrare după data agreată. Datele de livrare confirmate depind de primirea corectă, completă și la timp a furniturilor de către noi. Termenul de livrare va fi considerat îndeplinit dacă înainte de expirarea termenului articolul livrat a părăsit unitatea noastră sau dacă noi am informat Clientul că acea comandă este pregătită pentru livrare. Perioadele de livrare nu vor începe să curgă până când Clientul își va îndeplini obligaţiile contractuale, precum furnizarea datelor tehnice și documentelor, aprobărilor, efectuarea avansului sau furnizarea unei garanţii de plată.
4.2 Noi avem dreptul să efectuăm livrări parţiale.
4.3 Cazurile de forţă majoră sau caz fortuit sau alte circumstanţe în afara controlului nostru care fac imposibilă execuţia la timp a comenzilor acceptate ne vor scuti de angajamentul de livrare cât timp aceste evenimente continuă să existe. Aceasta înseamnă că noi nu ne asumăm riscul achiziţiilor. În plus, NOI NE REZERVĂM DREPTUL DE A REZILIA CONTRACTUL DACĂ NU PRIMIM PRODUSELE RELEVANTE ÎN CIUDA UNUI CONTRACT DE ACHIZIŢIE ANTERIOR ÎNCHEIAT CU FURNIZORUL NOSTRU; responsabilitatea noastră pentru daune provocate intenţionat sau din neglijenţă conform clauzei 8 rămâne neafectată. Noi vom informa Clientul fără întârziere dacă articolul respectiv nu va fi disponibil la timp și dacă noi ne retragem din contract, noi vom returna imediat orice remuneraţie deja încasată.
4.4 În general nu este posibil să returnăm orice produse vândute și care nu sunt defecte.
4.5 Dacă Clientul se confruntă cu dificultăţi de plată sau dacă noi avem cunoștinţă de o deteriorare semnificativă a situaţiei financiare a Clientului, noi vom avea dreptul să suspendăm imediat livrările și să refuzăm realizarea contractelor în curs, cu excepţia cazului în care Clientul efectuează plata sau la cererea noastră, furnizează garanţii adecvate.
4.6 Dacă Clientul nu acceptă sau este vinovat de încălcarea oricăror obligaţii auxiliare, Clientul ne va despăgubi pentru orice daune provocate și orice costuri suplimentare (inclusiv, dar nelimitate la orice costuri de depozitare, asigurare sau alte costuri). Reclamaţiile și drepturile suplimentare vor rămâne neafectate. Dacă Clientul nu acceptă sau nu efectuează plata, riscul pierderii accidentale și daunele produselor vor fi transferate clientului, indiferent dacă livrarea nu a avut loc (din cauza neplăţii clientului).
4.7 Dacă produsele sunt trimise clientului sau unei terţe părţi la cererea Clientului, prin derogare de la Art. 1274 din Codul Civil român, riscul pierderii accidentale sau daunelor accidentale ale produselor este transmis Clientului de îndată ce produsele au părăsit unitatea/depozitul nostru cel târziu, indiferent de locul de expediţie agreat și indiferent care Parte suportă costurile de transport.
4.8 Dacă nu se declară explicit altfel, orice utilizare a termenilor Incoterms va fi considerată o referire la INCOTERMS 2010 așa cum sunt publicate de Camera Internaţională de Comerţ și Industrie (ICC).
4,9 Informaţiile pe care noi le furnizăm conform legii exportului sunt limitate la originea nepreferenţială conform Art. 22 și următoarele din Codul Vamal comunitar, sau la aplicarea acestuia, Art. 59 și următoarele din Regulamentul Codului Vamal al Uniunii Europene (UE) 952/2013, respectiv și subtitlul CN din facturile noastre. Noi nu emitem declaraţii de origine preferenţială (declaraţiile furnizorului/certificate de mutare).
4.10 Clientul trebuie să ne notifice orice defecte ale produselor livrate nu mai târziu de 2 (două) zile lucrătoare de la primirea produselor.

5. Garanţii

5.1 Noi ne rezervăm dreptul de proprietate asupra tuturor produselor livrate până când toate reclamaţiile noastre, inclusiv reclamaţiile condiţionate și accesorii împotriva clientului, care decurg din relaţia noastră de afaceri, au fost satisfăcute; în acest scop, toate livrările vor fi considerate ca o unică tranzacţie de livrare.

6. Preţuri și plata

6.1 Preţurile noastre sunt exprimate în EUR și sunt valabile pentru livrarea FCA (locul agreat de livrare); TVA-ul statutar, costurile de transport și ambalare nu sunt incluse. Dacă în conformitate cu legea României plăţile efectuate conform acestui contract trebuie să fie efectuate în moneda României, echivalentul în RON al preţurilor va fi calculat cu ajutorul cursului de schimb valutar oficial al Băncii Naţionale a României valabil la data facturii/plăţii.
6.2 Modificările neprevăzute ale costurilor în afara controlului nostru, precum costuri pentru materii prime, salarii, energie și alte costuri ne dau dreptul să ajustăm preţurile ca atare. Pentru livrările parţiale, fiecare livrare poate fi facturată separat. Dacă nu au fost agreate în contract preţuri specifice, preţurile noastre valabile la data livrării se vor aplica.
6.3 Facturile noastre sunt scadente și plătibile imediat (dar în nici un caz mai târziu de 30 zile de la data facturii), fără discount. Orice discount trebuie să fie agreat în scris.
6.4 Noi nu suntem obligaţi să acceptăm cambii, cecuri sau alte promisiuni de plată, acceptarea acestora nu va fi considerată o înlocuire a obligaţiei de bază, ci numai ca o posibilitate suplimentară ca noi să încasăm plata.
6.5 Data încasării plăţii va fi data în care suma este în posesia noastră sau a fost creditată în contul nostru bancar. Dacă Clientul nu efectuează plata, noi putem percepe dobândă la rata de 9 puncte procentuale peste rata dobânzii de bază/de referinţă publicată de Banca Naţională a României, pe durata neplăţii, plus o sumă forfetară de 40 EUR. Acest lucru nu va limita dreptul nostru de a reclama daune interese sau costuri suplimentare.
6.6 În plus, dacă Clientul nu efectuează plata, noi putem alege să declară scadente orice rate scadente ale preţurilor de achiziţie sau alte reclamaţii împotriva clientului, precum și să efectuăm livrări viitoare conform acestui contract sau altor contracte cu condiţia furnizării unei garanţii în avans sau unei plăţi simultane la livrare.
6.7 Nici o dobândă nu va fi plătită în avans sau plăţi parţiale.
6.8 Clientul poate compensa sau reţine plăţile numai dacă cererea sa reconvenţională nu este contestată sau stabilită printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă (res judicata). Această restricţie nu se va aplica la cererile clientului pentru măsuri de corecţie în legătură cu un produs defect sau finalizarea unui produs nefinit.
6.9 La cerere, clientul ne va furniza orice dovezi documentare cu scopuri fiscale (de exemplu, certificate de intrare) pe care noi le considerăm necesare conform prevederilor statutare aplicabile pentru a dovedi scutirea noastră de TVA pentru livrările transfrontaliere, dacă este cazul. În cazul neconformităţii, Clientul după primirea unei facturi corectate, va acoperi orice cereri de TVA și dobânda impusă nouă de autorităţile fiscale. Clientul ne va informa despre invaliditatea sau orice modificări la numărul său de identificare în scopuri de TVA fără întârziere. Clientul ne va informa imediat în cazul retragerii numărului său de înregistrată fiscală în scopuri de TVA sau înregistrării lui pe lista operatorilor inactivi.
6.10 Dacă preţul de achiziţie este plătit prin notă de credit cu scopuri de TVA, clientul va fi exclusiv responsabil pentru conformitatea cu prevederile legate de TVA pe facturi. Noi nu vom fi răspunzători pentru daunele care rezultă din procedura de notă de credit, de exemplu, orice rambursări ale TVA-ului deductibil și plata dobânzii de către client la autorităţile fiscale competente.

7. Reclamaţii pentru defecte

7.1 Noi vom fi răspunzători pentru defectele produselor livrate de noi numai în conformitate cu următoarele prevederi.
7.2 Clientul va îndeplini corect obligaţiile sale cu privire la inspecţia și depunerea reclamaţiilor conform Art. 1709 paragraful (2) din Codul Civil român, adică Clientul va inspecta produsele fără întârziere și ne va notifica despre orice defecte fără întârziere (și în orice caz în termen de 2 (două) zile lucrătoare de la primire), iar dacă un defect este descoperit mai târziu în cursul normal al activităţii, ne va notifica despre defect fără întârziere imediat după descoperire.
7.3 Dacă sunt livrate produse defecte, ni se va oferi ocazia înainte de începerea producţiei (procesare sau instalare) să triem aceste produse și să remediem defectul sau să înlocuim produsele cu o nouă livrare, cu excepţia cazului în care acest lucru nu poate fi așteptat de la client. Dacă nu putem realiza acest lucru sau nu realizăm această livrare la timp, clientul se poate retrage din contract în această măsură și poate returna produsele pe riscul nostru. În cazul unei urgenţe, Clientul poate, după consultarea noastră, să remedieze el singur defectele sau să dea instrucţiuni unei terţe părţi să facă acest lucru. Cheltuielile suportate cu aceste acţiuni de remediere vor fi rambursate de noi în conformitate cu clauza 8.
7.4 Dacă defectul este descoperit numai după începerea producţiei sau operaţiei iniţiale, în ciuda îndeplinirii tuturor obligaţiilor conform clauzei 7.2, Clientul poate solicita execuţia ulterioară (refacerea sau livrarea de înlocuire la alegerea noastră). Livrarea produselor defecte conduce la dreptul de retenţie numai în măsura proporţională cu defectul respect și costurile așteptate de execuţie ulterioară, dar cu condiţia ca cererea reconvenţională a clientului să fie bazată pe aceeași relaţie contractuală.
7.5 Orice cereri de daune interese pentru produsele defecte vor fi supuse a două încercări eșuate de execuţie ulterioară. În cazul livrării de înlocuire clientul este obligat să returneze produsele defecte la cerere.
7.6 O retragere din contract sau o cerere de reducere a preţului de achiziţie va fi acordată numai dacă defectul nu poate fi remediat în perioada adecvată, dacă execuţia ulterioară produce costuri disproporţionate, este nerezonabilă sau trebuie considerată ca eșuată din alte motive. Clientul nu va avea dreptul de a se retrage din contract în cazul defectelor minore.
7.7 Clientul ne va permite să inspectăm orice produse respinse fără întârziere; în mod special aceste produse vor fi puse la dispoziţia noastră la cererea și pe cheltuiala noastră. Dacă reclamaţiile sunt nefondate, noi putem percepe costuri de transport și cheltuieli de inspecţie Clientului.
7.8 Nu pot fi efectuate reclamaţii pentru defecte în cazul unor devieri nesubstanţiale de la calitatea agreată, afectării nesubstanţiale a întreţinerii sau dacă defectul poate fi atribuit unei încălcări a instrucţiunilor de operare, întreţinere sau instalare, utilizării sau depozitării incorecte sau inadecvate. Acest lucru se va aplica și în cazul unei manipulări sau asamblări defectuoase sau neglijente, uzurii normale sau intervenţiei la articolul livrat de către client sau o terţă parte.
7.9 Nu pot fi reclamate costuri cu privire la execuţia ulterioară, retragerea din contract sau daune-reparaţii din cauza unor produse defecte, în special costuri de expediţie, transport, manoperă și materiale, dacă aceste reclamaţii și costuri rezultă din faptul că produsele au fost transferate într-un alt loc decât locul agreat de execuţie după transferul riscului. Totuși, acest lucru nu se va aplica dacă acest transfer corespunde utilizării normale a produselor cunoscute de noi.
7.10 Daunele interese și rambursarea cheltuielilor pot fi reclamate numai în conformitate cu clauza 8.
7.11 Clientul nu poate face reclamaţiile menţionate mai sus pentru orice produse pe care, conform acordului comun între Părţi, noi nu le livrăm ca produse noi.

8. Răspunderea

8.1 Noi vom fi răspunzători pentru orice daune, în special care rezultă din încălcarea obligaţiei de prudenţă și diligenţă când încheiem un contract (culpa in contrahendo), din încălcarea obligaţiilor sau din acte ilegale, numai în măsura în care noi, angajaţii noștrii sau agenţii noștrii pentru care noi suntem responsabili conform legii au acţionat intenţionat sau din neglijenţă gravă.
8.2 Pentru daunele care rezultă din deces sau vătămare corporală sau o încălcare a obligaţiilor contractuale materiale, noi vom fi răspunzători pentru neglijenţa ordinară. Obligaţiile contractuale vor fi considerate „materiale” dacă îndeplinirea lor este o cerinţă preliminară pentru execuţia corectă a contractului și clientul are încredere în îndeplinirea lor și poate face acest lucru. În cazul unei încălcări a unei obligaţii contractuale materiale, răspunderea noastră va fi limitată la daunele medii directe, previzibile și tipice pentru respectivul tip de produs. PENTRU EVITAREA NELĂMURIRILOR, NOI NU VOM FI RĂSPUNZĂTORI PENTRU ORICE DAUNE INDIRECTE SAU DE CONSECINŢĂ, INCLUSIV PIERDEREA AFACERII, PIERDEREA OPORTUNITĂŢII, PIERDEREA PROFITURILOR, PIERDEREA UTILIZĂRII PROFITURILOR SAU PIERDERI DATORATE ÎNTRERUPERII ACTIVITĂŢII. Acest lucru se va aplica la o încălcare a obligaţiilor de către angajaţii sau agenţii noștrii pentru care noi suntem răspunzători prin lege.
8.3 Noi vom fi răspunzători pentru încălcarea drepturilor de proprietate industrială ale terţilor în legătură cu vânzarea produselor noastre conform prevederilor de mai sus numai dacă încălcarea rezultă din utilizarea corectă a produsului și numai în măsura în care aceste drepturi de proprietate industrială ale terţilor sunt valabile în Republica Federală Germania și/sau România și au fost publicate la momentul livrării. Această răspundere nu se va aplica și noi excludem expres și refuzăm orice răspundere care rezultă din încălcarea drepturilor de proprietate industrială ale terţilor dacă noi am fabricat produsul în conformitate cu planșele, modelele sau alte descrieri sau date furnizate de Client și dacă nu am cunoscut sau nu am putut cunoaște în mod rezonabil orice încălcare a drepturilor de proprietate industrială în legătură cu produsul dezvoltat. În acest caz, Clientul nostru este răspunzător pentru orice încălcare prezentă sau viitoare a drepturilor de proprietate industrială ale terţilor. Clientul se obligă să ne informeze fără întârziere despre orice cazuri potenţiale și presupuse de încălcare a drepturilor de proprietate industrială ale terţilor de care are cunoștinţă și să ne despăgubească de toate costurile, pierderile, daunele, reclamaţiile, acţiunile etc (inclusiv daune morale, precum prejudiciul reputaţiei și fondului de comerţ și inclusiv tarife juridice și cheltuieli de judecată) suportate de noi ca urmare a reclamaţiilor terţilor bazate pe o încălcare a drepturilor de proprietate industrială.
8.4 Reclamaţiile pentru defecte ale produselor livrate, inclusiv orice daune cu privire la aceste defecte – indiferent de motivele legale – vor deveni prescrise la 1 AN DUPĂ LIVRARE. Aceasta nu se aplică la produsele care, consecvente cu aplicarea lor obișnuită, sunt utilizate în clădiri și au provocat defecţiuni clădirii; în acest caz, reclamaţiile vor deveni prescrise la 5 ani după livrare. Toate celelalte reclamaţii conform clauzelor 8.1 to 8.3 vor deveni prescrise în conformitate cu prevederile statutare.
8.5 Reclamaţiile pentru reducerea preţului și drepturile de retragere din contract vor fi excluse în măsura în care reclamaţia primară pentru execuţie sau reclamaţia secundară pentru execuţia ulterioară a devenit prescrisă.
8.6 Noi vom fi răspunzători numai pentru cererea de recurs a clientului dacă și în măsura în care Clientul nu a acceptat obligaţiile faţă de propriul său client în afara prevederilor statutare obligatorii cu privire la remediile pentru defecte și răspundere. Dacă nu se convine altfel în scris, clauzele 7 și 8 se vor aplica la orice cereri de recurs ridicate de client.
8.7 Noi nu ne asumăm răspunderea suplimentară în afară de cea expres indicată în acest document.

9. Confidenţialitatea

9.1 Clientul va păstra stricta confidenţialitate cu privire la orice cunoștinţe și informaţii de natură tehnică sau economică pe care le-a primit de la noi în legătură cu relaţia de afaceri („Informaţii confidenţiale”) faţă de terţi în orice moment, chiar și după sfârșitul relaţiei de afaceri, cu excepţia cazului în care Clientul dovedește că Informaţiile confidenţiale sunt (i) deja cunoscute de Client sau de domeniul public la momentul divulgării sau au intrat ulterior în domeniul public altfel decât din vina Clientului, (ii) au fost ulterior dezvoltate de Client în mod complet independent de Informaţiile Confidenţiale sau (iii) au fost primite de client de la o terţă parte fără încălcarea obligaţiei de confidenţialitate.
9.2 Noi rămânem singurul proprietar al oricăror documente, în special planșe, care conţin Informaţii confidenţiale, care sunt divulgate în cursul derulării relaţiei de afaceri. Orice astfel de documente trebuie să ne fie returnate la cererea noastră, dar cel târziu la sfârșitul relaţiei de afaceri. Clientul nu are nici un drept de retenţie cu privire la Informaţii confidenţiale sau documente sau materiale care conţin Informaţii confidenţiale.
9.3 Divulgarea Informaţiilor confidenţiale nu stabilește orice drepturi de proprietate industrială, drepturi de know-how sau drepturi de autor ale Clientului și nu constituie o publicare anterioară sau drept de utilizare anterioară conform legilor aplicabile cu privire la brevete de invenţii, design și model de utilitate. Orice tip de licenţă este supusă unui acord scris.

10. Conformitatea

10.1 Clientul se obligă să nu încheie trazacţii sau coopereze direct sau indirect cu orice teroriști sau organizaţii teroriste sau orice alte organizaţii criminale sau anti-constituţionale. Clientul va stabili în special măsuri organizaţionale rezonabile pentru a implementa embargourile aplicabile, regulamentele europene împotriva acţiunilor teroriste și de crimă organizată și cerinţele conforme legii SUA sau oricărei altei legi aplicabile relaţiei de afaceri, în special prin implementarea unor sisteme informatice adecvate. De îndată ce produsul a părăsit unitatea noastră, Clientul va fi exclusiv responsabil pentru conformitatea cu prevederile de mai sus și ne va despăgubi de și împotriva tuturor reclamaţiilor sau costurilor conexe care rezultă din încălcarea respectivelor legi sau regulamente de către Client, afiliaţii săi, angajaţii, reprezentanţii sau orice agenţi ai săi, inclusiv tarifele rezonabile ale avocaţilor sau consultanţilor, tarife administrative și penalităţi.
10.2 Noi vom respecta în mod rezonabil obligaţiile noastre care rezultă din Regulamentul European al Substanţelor chimice nr. 1907/2006 (“REACH”) care sunt direct aplicabile nouă și vom fi răspunzători pentru încălcările în conformitate cu clauza 8. Totuși, Clientul va fi exclusiv răspunzător pentru orice consecinţe negative care rezultă din furnizarea unor informaţii insuficiente de către Client, inclusiv orice informaţii incorecte sau incomplete cu privire la utilizarea produselor în cadrul lanţului de aprovizionare.
10.3 Clientul va respecta prevederile legii cu privire la comerţul exterior, în special regulamentele privind controlul exportului aplicabile conform legislaţiei României, Germaniei, UE și SUA.

11. Locul de execuţie și jurisdicţia, prevederi diverse

11.1 Pentru toate reclamaţiile care rezultă din relaţia noastră de afaceri cu Clientul, în special cu privire la livrările noastre, locul din care provin livrările va fi considerat locul de execuţie.
11.2 Clientul poate cesiona reclamaţiile sale care decurg din relaţia noastră de afaceri numai cu aprobarea noastră prealabilă în scris.
11.3 Pentru toate reclamaţiile care decurg din relaţia noastră de afaceri cu Clientul, în special cu privire la livrările noastre, locul exclusiv de jurisdicţie va fi [TBD dacă ar avea sens să avem jurisdicţie locală, de exemplu, instanţele de judecată din România sau de arbitraj (deși nu recomandăm arbitrajul în faţa Curţii Internaţionale de Arbitraj din România) – arbitrajul ICC este preferat]. Această prevedere se va aplica la litigiile cu privire la formarea și valabilitatea unei relaţii contractuale. Totuși, noi vom avea opţiunea de a intenta proces Clientului în faţa instanţelor competente pentru locul de activitate al Clientului.
11.4 Relaţia de afaceri cu Clientul va fi exclusiv guvernată de legile României.

11.5 ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIŢII DE LIVRARE ȘI PLATĂ INCLUD CLAUZE STANDARD ȘI NEUZUALE ÎN SENSUL ART. 1202 ȘI 1203 DIN CODUL CIVIL ROMÂNESC. PRIN PLASAREA UNEI COMENZI LA NOI, CLIENTUL ESTE DE ACORD EXPRES ȘI FĂRĂ ECHIVOC SĂ FIE OBLIGAT DE ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIŢII ȘI ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIŢII SUNT EXECUTORII ÎMPOTRIVA SA CONFORM TERMENILOR LOR.

11.6 ÎN MOD SPECIAL CLIENTUL ESTE DE ACORD EXPRES ȘI FĂRĂ ECHIVOC CU CLAUZELE 1 (EXCLUDEREA TERMENILOR CLIENTULUI), 2.2. (SUSPENDAREA EXECUŢIEI), 3.1. ȘI 3.3. (EXCLUDERE/LIMITĂRI ALE GARANŢIEI/ GARANŢIA), 4.3. (REZILIEREA CONTRACTULUI), 8.2 (LIMITĂRI/EXCLUDERI ALE RĂSPUNDERII) ȘI 8.4 (REDUCEREA TERMENULUI DE PRESCRIPŢIE EXTINCTIVĂ).

CHEM-TREND ROMANIA SRL | Str. Nicolaus Olahus nr.5, Corp A et.12 | Sibiu 550370, Romania

Aici puteţi găsi condiţiile generale actuale de livrare și plată sub formă de descărcări.

Termeni si Conditii Generale

O marcă comercială Freudenberg.
Contactaţi-ne

Suntem aici pentru a vă ajuta. Pentru a începe, trebuie doar să completaţi acest formular.

Făcând clic pe butonul „Trimite”, confirm că am fost informat(ă) cu privire la prelucrarea datelor mele personale în conformitate cu politica de confidenţialitate a Chem-Trend.